Obchodné podmienky pre Slovensko

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre e-shop tradag.cz

Kontaktné údaje spoločnosti:

TRADAG, spol. s r.o.Textilní 3411/5400  01 Ústí nad Labem
IČO:  47783052

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 4021

Overenie údajov o predávajúcim:  https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

Telefón   +420 475 211 379
FAX          +420 475 211 190
E-mail      info@tradag.cz (link sends e-mail)

Cena tovaru
Ceny tovarov sú uvedené s DPH, je možné si ich overiť pri jednotlivých položkách a sú platné v momente objednania. Akčné ceny platia po dobu zverejnenia pri jednotlivých položkách.

Spôsob platby a dodanie tovaru

Platba na dobierku

Platba bankovým prevodom - proforma (zálohová) faktúra, alebo kartou.

Pri voľbe platby bankovým prevodom od nás obdržíte zálohovú faktúru a variabilný symbol platby, ktorý Vás bude následne identifikovať. Čiastku prosím preveďte v EUR na účet v CSOB Malacky.

Číslo účtu: 4020848541/7500               IBAN: SK79 7500 0000 0040 2084 8541               BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Ceny sú platné pre balíky do 10kg.  Väčšie zásielky riešime individuálne. Pri preprave rámov so sklom si vyhradzujeme právo zmeny spôsobu a ceny dopravy. V oboch prípadoch vás budeme kontaktovať.

V hotovosti
Tovar si môžete vyzdvihnúť a zaplatiť v sídle spoločnosti do jedného týždňa od potvrdenia, že je tovar pripravený k odberu. Po uplynutí tejto doby je objednávka automaticky zrušená. Platby prijímame v hotovosti. Tento spôsob odberu je samozrejme zdarma. Tovar objednaný v Českej republike predávame iba v CZK. Výdajná doba je pondelok až piatok od 8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 15:30 hod. Podrobnosti je možné dohodnúť telefonicky: 475 211 379 alebo 602 280 718.
Pri preprave veľkých rámov so sklom si vyhradzujeme právo zmeny spôsobu a ceny dopravy.

adresa sídla : Tradag spol. s r.o. Textilní 3411/5, Ústí nad Labem 400 01
GPS: 50.657945,14.003735
Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu odporúčame, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr skontroloval.

Daňový doklad a záručný list
Obidva dokumenty sú vždy súčasťou zásielky.
V prípade, že zásielka obsahuje iba daňový doklad, slúži tento doklad zároveň ako záručný list.

Záloha za tovar
V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je skladom, alebo množstvo tovaru, ktoré nie je obvyklé, môže byť zo strany predávajúceho požadovaná úhrada zálohy. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o požadovanej zálohovej platbe.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
Pri zmluvách uzatvorených distančným spôsobom (na diaľku) môže kupujúci odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenie platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť i kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu alebo predá v 14-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre zjednodušenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu poslať alebo predať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci.
Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju do vrátenej čiastky.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovarov (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľ alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovary, ktoré podliehajú rýchlej skaze, pri tovaroch, ktoré boli nenávratne zmiešané s iným tovarom, alebo vybraté z uzavierateľného obalu a z hygienických dôvodov ho ne je možné vrátiť; pri dodávke zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programoch, ak kupujúci poruší ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Akosť pri prevzatí
Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť  alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo o primeranú zľavu z ceny; pokiaľ to nie je povahe chyby neúmerné (najmä pokiaľ nie je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo novej súčasti bez chýb, pokiaľ sa chyba týka iba jej súčasti.
Pokiaľ nie je oprava nebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požiadať vrátenie kúpnej ceny v plné výške.
Po dobu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.
Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby odpovedajúce miere doterajšieho použitia alebo opotrebenia. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena zjednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z chýb
Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.
V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a na základe svojej voľby požadovať u chyby, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o chybu odstrániteľnú alebo  neodstrániteľnú):
odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodanie chýbajúcej veci; bezplatné odstránenie chyby opravou; primeranou zľavou z kúpnej ceny; alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.Ak dôjde pri preprave rámčekov so sklom k jeho rozbitiu, túto reklamáciu riešime vrátením peňazí. V mnohých prípadoch nie je možné zaslať jeden kus rámčeku so sklom.
Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či sa jedná o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Vyskytne sa odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia rovnakého nedostatku alebo štvrtá rôznych chýb) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

Uplatnenie reklamácie
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis nedostatku a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.           
Reklamácia kvôli nesplneniu akosti pri prevzatí - chyba výrobku
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo uplatňuje pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení nedostatku. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, pokiaľ kupujúci žiada opravu nedostatku, ktorý sa ukáže byť neodstrániteľný.
Neuplatní si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného k oprave. Tovar by mal byť počas prepravy zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informácie o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia chýb, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké právo, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.  
Odmietne predávajúci odstrániť chybu, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, do ktorej bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by sa jednalo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
Pri oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov
Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
Kupujúci môže predávajúcemu dať na vedomie, že chce ukončiť zasielanie obchodných informácií, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, a to bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.
 
Písomná komunikácia
V prípade doručovania písomností medzi účastníkmi sa za doručovacie adresy považujú sídlo predávajúceho a adresa kupujúceho, uvedená v objednávke.
Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Sb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.
Zmluva a otázky s ňou súvisiace sa riadia českým právom.
Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2014.